• Menu

เปิดให้บริการ Siam AMAZING Hall วันแรก

ภาพบรรยากาศเปิดให้บริการ Siam AMAZING Hall วันแรกเมื่อวันที่ 19 ก.ย. 62 ซึ่งจะเป็นจุดประชาสัมพันธ์ จุดจำหน่ายบัตร และทางเข้าใหม่ รวมถึงมีร้าน AMAZING Gifts จำหน่ายของที่ระลึกน่ารักๆ อีกด้วย ซึ่งจะเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในปี 2563