การชำระเงินและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้อง

* สำหรับการซื้อบัตรล่วงหน้าด้วยการชำระบัตรเครดิต ท่านจะได้รับ E-mail แจ้งยืนยันผล
การชำระเงินทันทีเมื่อทำรายการสำเร็จ หากท่านไม่ได้รับ E-mail ดังกล่าว กรุณาติดต่อเราที่
customerservice@siamamazingpark.com หรือ โทร. 02 - 9197200 ต่อ 305 หรือ 306 ระหว่างเวลา
09.00-18.00 น. 

** สำหรับการซื้อบัตรล่วงหน้าด้วยการชำระเงินสด กรุณาแจ้งหมายเลขอ้างอิงการจองบัตร
หรือ พิมพ์ใบนำฝากพิเศษที่จะได้รับทางอีเมล์ เพื่อติดต่อชำระเงินได้ที่ ร้าน 7-Eleven ทุก
สาขา หรือ ร้านค้าที่มีสัญลักษณ์เคาน์เตอร์เซอร์วิส
 1. เงื่อนไขเวลาการชำระเงินสำหรับการชำระด้วยเงินสด

  1. 1.1 กรณีที่จองล่วงหน้า 1 วัน (จองวันนี้ เพื่อเข้าใช้บริการในวันรุ่งขึ้น) กรุณาชำระเงินในวันที่จองภาย
   ในเวลา 23.00 น.
   1.2 กรณีที่จองล่วงหน้า ไม่เกิน 7 วัน กรุณาชำระเงินล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน ก่อนวันเข้าใช้บริการที่กำหนดไว้ (ตัวอย่างเช่น จองวันที่ 1 เพื่อเข้าใช้บริการวันที่ 8 สามารถชำระเงินในวันใดก็ได้ระหว่างวันที่ 1 - วันที่ 7 ก่อนเวลา 23.00 น.)
   1.3 กรณีที่จองล่วงหน้า มากกว่า 7 วันขึ้นไป กรุณาชำระเงินภายใน 7 วัน นับตั้งแต่วันสั่งซื้อ (ยกตัวอย่างเช่น สั่งซื้อบัตรในวันที่ 1 เพื่อจะมาใช้บริการในวันที่ 10 จะต้องทำการชำระเงินภายในวันที่ 7 ก่อนเวลา 23.00 น. หมายเหตุ: กรุณาชำระเงินภายในวันที่ที่กำหนดในใบแจ้งการชำระเงิน (Pay Slip) เท่านั้น หากเกินกำหนดรายการสั่งซื้อของท่านจะถูกยกเลิกโดยอัตโนมัติ
 2. เมื่อบริษัทตรวจสอบการชำระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะจัดส่ง E-mail แจ้งยืนยันผลการชำระเงินของท่านพร้อมใบยืนยันการสั่งซื้อทันที หากท่านไม่ได้รับ E-mail ดังกล่าว กรุณาติดต่อเราที่ customerservice@siamamazingpark.com หรือ โทร. 02 - 919 7200 ต่อ 305 หรือ 306 ระหว่างเวลา 09.00-18.00 น.

การใช้บัตรผ่านประตูเพื่อเริ่มต้นการผจญภัย

 1. พิมพ์บัตรนี้ทั้งหมดตามจำนวนที่ได้รับให้แล้วเสร็จก่อนเดินทางมาที่สยามอะเมซิ่งพาร์ค
 2. กรณีไม่ได้พิมพ์บัตรมาล่วงหน้า เมื่อมาถึงสยามอะเมซิ่งพาร์คให้เปิดเมล์ยืนยันการสั่งซื้อและเปิดไฟล์บัตรอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้ขึ้นมาให้ครบตามจำนวนที่สั่งซื้อ
 3. ตรงไปที่จุดผ่านประตูซึ่งตั้งอยู่ในบริเวณไซแอมอะเมซิ่งฮอลล์
 4. คว่ำบาร์โค้ดบริเวณหน้าจอเพื่อสแกนผ่านประตูและเริ่มต้นการผจญภัย
 5. กรณีสั่งซื้อบัตร Annual Adventure Pass กรุณาติดต่อห้อง Member & Group Ticketing เพื่อทำบัตรก่อนเข้าใช้บริการ
 6. สยามอะเมซิ่งพาร์คขอสงวนสิทธิ์ปฏิเสธการให้เข้าใช้บริการกรณีซื้อบัตรผิดประเภท (เช่น ผู้ใหญ่ซื้อบัตรเด็ก) และ/หรือไม่สามารถแสดงเอกสารเพิ่มเติมตามที่กำหนดได้

เงื่อนไขการเข้าใช้บริการ

 1. บัตรสามารถใช้ได้เฉพาะระยะเวลาที่โปรโมชั่นกำหนดเท่านั้น
 2. บัตร 1 ใบใช้ได้ 1 คนเท่านั้น
 3. เงื่อนไขประกอบการใช้บริการเพิ่มเติมอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กำหนดในแต่ละโปรโมชั่น (ถ้ามี)

เงื่อนไขและข้อกำหนดการให้บริการอื่น

 1. เนื่องจากเป็นบัตรราคาพิเศษบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการแลกเปลี่ยนหรือคืนเงิน
 2. ในกรณีที่สั่งซื้อบัตร Annual Adventure Pass อายุบัตรจะเริ่มนับจากวันที่เลือกเข้าใช้บริการในระบบ หากต้องการออกบัตร
  หลังจากวันที่เลือกไว้ในระบบโปรดแจ้ง customerservice@siamamazingpark.com ก่อนเข้าใช้บริการอย่างน้อย 1
  วัน ทั้งนี้อายุบัตรยังคงเริ่มนับจากวันที่เลือกเข้าใช้บริการเดิม
 3. เมื่อใช้บริการจองบัตรผ่านทางเว็บไซต์ www.siamamazingpark.com บริษัทฯ ถือว่าผู้ใช้บริการยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ของบริษัทเรียบร้อยแล้ว

Payment Terms and Conditions

* For advanced tickets purchased by credit card, a confirmation e-mail will be sent out when the payment has successfully been processed. If you do not receive an e-mail, kindly contact us at customerservice@siamamazingpark.com or +66 2 9197200#305 or 306 during 9am – 6pm.

* For advanced tickets to be paid by cash, please provide your booking reference no. or the printed pay-in slip received via e-mail after the reservation was made, and pay cash at any branch of 7ELEVEN or Counter Service with following logo.
 1. Timeline for Cash Payment

  1. 1.1 For one day advance booking (Book today, Visit tomorrow), please settle the payment on the date of booking before 23.00 hrs.
   1.2 For 7 days advance booking, please settle the payment at least 1 day before the visit date. (For instance, if you book the tickets on 1st and plan to visit on 8th, you can settle the payment any day between 1st – 7th but no later than 23.00 hrs. on 7th.)
   1.3 For more than 7 days advance booking, please settle the payment within 7 days after the date of booking. (For instance, if you book the tickets on 1st and plan to visit on 10th, you can settle the payment any day between 1st – 7th but no later than 23.00 hrs. on 7th.)
   Important: Please settle the payment by the due date stated on the pay-in slip or your booking will be automatically canceled.
 2. Once the payment is confirmed, the confirmation e-mail will be automatically sent out to your registered e-mail. If you do not receive an e-mail, kindly contact us at customerservice@siamamazingpark.com or +66 2 9197200#305 or 306 during 9am – 6pm.

Ticket Redemption

 1. Print out this E-Ticket before heading to Siam AMAZING Park.
 2. Alternatively, adventurer can open this E-Ticket on your mobile phone at the park to redeem the ticket.
 3. Head straight to the turnstiles located at Si-Am Amazing Hall.
 4. Scan QR Code on your ticket to entry Siam AMAZING Park and begin your adventure.
 5. For Annual Adventure Pass only, please contact “Member & Group Ticketing” counter to get an annual card before heading to the turnstiles.
 6. Siam AMAZING Park reserves the rights to refuse any admission with incorrect ticket type (such as an adult holding a child ticket) or deny any ticket redemption with insufficient document.

Admission

 1. Tickets are valid only on date stated above.
 2. 1 Ticket for 1 Person Only.
 3. Other additional terms and conditions as stated under each specific promotions (if any).

General Terms and Conditions

 1. All tickets are non-refundable.
 2. Annual Adventure Pass will be valid for one year starting from the recent visit date selected in the system. Any request for rescheduling through customerservice@siamamazingpark.com is subjected to company´s approval and must be completed at least 2 days prior to the new visit date; nonetheless, the membership validity remains unchanged.
 3. This Agreement, and any operating rules for www.siamamazingpark.com established by the Company, constitutes the entire agreement of the parties with respect to the subject matter hereof, and supersedes all previous written or oral agreements between the parties with respect to such subject matter.