• Menu
เวลาให้บริการของสยามอะเมซิ่งพาร์ค
การเข้าใช้บริการสยามอะเมซิ่งพาร์ค
การเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการให้บริการ
สิ่งของที่ห้ามนำเข้ามาภายในสยามอะเมซิ่งพาร์ค
กิจกรรมต้องห้ามภายในสยามอะเมซิ่งพาร์ค
ความปลอดภัยในการใช้บริการเบื้องต้น
มารยาทในการใช้บริการ
พฤติกรรมต้องห้าม
การสูบบุหรี่ในสยามอะเมซิ่งพาร์ค
การแต่งกายที่เหมาะสม
บริการลานจอดรถและล็อคเกอร์
กฎระเบียบและข้อบังคับสยามอะเมซิ่งพาร์ค
กรณีที่ลูกค้าไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบและข้อบังคับของสยามอะเมซิ่งพาร์ค ตามรายละเอียดที่ได้ระบุไว้ข้างต้น สยามอะเมซิ่งพาร์ค ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการให้เข้าใช้บริการ หรือการขอให้บุคคลใดที่ได้เข้าใช้บริการแล้วออกจากสยามอะเมซิ่งพาร์ค โดยไม่คืนเงิน หรือจ่ายค่าชดเชยใดๆ ในทุกกรณี

หากท่านต้องการข้อมูลหรือความช่วยเหลือเพิ่มเติม กรุณาสอบถามได้ที่พนักงานฝ่ายลูกค้าสัมพันธ์