• Menu

Family Day และสัมมนา

  • รองรับการประชุมและสัมมนาได้ตั้งแต่กลุ่มเล็ก 30 คนขึ้นไปจนถึง 70,000 คน

  • พื้นที่รองรับทุกกิจกรรม ทั้งสวนสนุก สวนน้ำ กิจกรรมสันทนาการกลางแจ้ง
    และในร่มห้องประชุมหลายขนาด Walk Rally, Team Building เป็นต้น

  • ใช้บริการสวนน้ำฟรีตลอดวัน ในราคาสุดพิเศษ