• Menu

ร่วมงานกับเรา

สมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด เลขที่ 203 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

โทร. 0-2919-7200 ต่อ 227, 216, 254
E-mail : recruit@siamamazingpark.com
เปิดรับสมัครงานทุกวัน 10.00 น. - 15.00 น.


วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรไฟฟ้า 2 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

10-03-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD / Sketchup / Solid work
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและพิจารณาข้อเสนอ แบบรูป และรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawing) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง
 • ควบคุมดูแลงบประมาณ และจัดทำแผนงาน โครงการด้านวิศวกรรม เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
 • ตรวจสอบควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา แบบรูป รายละเอียด (Specifications) และรายการที่ได้อนุมัติจากโครงการแล้ว
 • ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับจ้าง ก่อสร้าง ติดตั้ง ปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อมูลเพื่อการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างและรายการเทียบเท่าจากผู้รับจ้างก่อสร้าง
 • แก้ไขปัญหาหน้างาน / ประสานงานกับผู้รับเหมา และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา
 • ติดตาม วางแผนงานการซ่อมบำรุง การปฏิบัติงาน ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ , ของเยี่ยมไข้ , ของขวัญกรณีคลอดบุตร ตามนโยบายบริษัทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • บัตรเที่ยวสวนสยามในราคาพิเศษ
 • วันหยุดในเดือนเกิด
 • บัตร Cash Card 500 บาท / เดือน
 • โปรโมชั่นเติมเงิน  Cash Card  ในราคาพิเศษ
 • ค่าแนะนำพนักงานใหม่

 

 

IT Technical Support 2 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

10-03-2022

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (หากมีประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ 2 - 3 ปี ด้าน IT Application
 • สามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี
 • สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ และสามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติหน้าที่ Help Desk ดูแล Computer Hardware รวมถึงระบบ IT Network, Server, CCTV, VOIP, POS ให้ใช้งานได้เป็นปกติอยู่เสมอ
 • ดูแลการสำรองข้อมูล (Database Backup) ของ Application ต่างๆ อาทิ Ticketing & Access Control, Cash Card, CCTV ให้เป็นปกติ
 • อัพเดททะเบียนทรัพย์สินด้าน IT ของบริษัททั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ              
 • อัพเดท IT Service Log ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ                                                      
 • ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ , ของเยี่ยมไข้ , ของขวัญกรณีคลอดบุตร ตามนโยบายบริษัทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • บัตรเที่ยวสวนสยามในราคาพิเศษ
 • วันหยุดในเดือนเกิด
 • บัตร Cash Card 500 บาท / เดือน
 • โปรโมชั่นเติมเงิน  Cash Card  ในราคาพิเศษ
 • ค่าแนะนำพนักงานใหม่

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

10-03-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.  ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมวงจรต่างๆ อาทิเช่น ทีวี เครื่องเสียง
 • ร่างกายแข็งแรง มีคนค้ำประกันการทำงาน
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน  วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ซ่อมบำรุงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาวางแผนการตรวจสอบ
 • ซ่อมคอม ซ่อมทีวี ซ่อมเครื่องขยายเสียง ซ่อมลำโพง อื่นๆ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ , ของเยี่ยมไข้ , ของขวัญกรณีคลอดบุตร ตามนโยบายบริษัทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • บัตรเที่ยวสวนสยามในราคาพิเศษ
 • วันหยุดในเดือนเกิด
 • บัตร Cash Card 500 บาท / เดือน
 • โปรโมชั่นเติมเงิน  Cash Card  ในราคาพิเศษ
 • ค่าแนะนำพนักงานใหม่

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเล่น 5 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

10-03-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความสามารถและสามารถซ่อม PLC
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน  วันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตั้ง ประกอบ เครื่องเล่นตัวใหม่
 • ตรวจเช็คช่อมบำรุงเครื่องเล่น
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ , ของเยี่ยมไข้ , ของขวัญกรณีคลอดบุตร ตามนโยบายบริษัทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • บัตรเที่ยวสวนสยามในราคาพิเศษ
 • วันหยุดในเดือนเกิด
 • บัตร Cash Card 500 บาท / เดือน
 • โปรโมชั่นเติมเงิน  Cash Card  ในราคาพิเศษ
 • ค่าแนะนำพนักงานใหม่

ช่างยนต์ 3 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

10-03-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.สายช่างยนต์,ช่างกล  ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ร่างกายแข็งแรง มีคนค้ำประกันการทำงาน
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน  วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ซ่อมบำรุงด้านเครื่องยนต์รถยนต์
 • ดูแลระบบเครื่องยนต์/เครื่องจักร
 • งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ , ของเยี่ยมไข้ , ของขวัญกรณีคลอดบุตร ตามนโยบายบริษัทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • บัตรเที่ยวสวนสยามในราคาพิเศษ
 • วันหยุดในเดือนเกิด
 • บัตร Cash Card 500 บาท / เดือน
 • โปรโมชั่นเติมเงิน  Cash Card  ในราคาพิเศษ
 • ค่าแนะนำพนักงานใหม่

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (RANGER) 5 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

10-03-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 40 ปีขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด.
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ 
 • ร่างกายแข็งแรง รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน  วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานด้านความปลอดภัยในสวนสนุกและบริเวณโดยรอบ 
 • ดูแลงานด้านอัคคีภัย
 • ดูแลระงับเหตุฉุกเฉิน 
 • ดูแลงานด้านจราจร
 • งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ , ของเยี่ยมไข้ , ของขวัญกรณีคลอดบุตร ตามนโยบายบริษัทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • บัตรเที่ยวสวนสยามในราคาพิเศษ
 • วันหยุดในเดือนเกิด
 • บัตร Cash Card 500 บาท / เดือน
 • โปรโมชั่นเติมเงิน  Cash Card  ในราคาพิเศษ
 • ค่าแนะนำพนักงานใหม่

ช่างสี 2 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

10-03-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่สูงได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านช่างทาสีจะพิจารณาพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทาสีอาคารภายในภายนอก
 • ทาสีเครื่องเล่นและสวนน้ำ
 • งานสีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายต่างๆ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ , ของเยี่ยมไข้ , ของขวัญกรณีคลอดบุตร ตามนโยบายบริษัทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • บัตรเที่ยวสวนสยามในราคาพิเศษ
 • วันหยุดในเดือนเกิด
 • บัตร Cash Card 500 บาท / เดือน
 • โปรโมชั่นเติมเงิน  Cash Card  ในราคาพิเศษ
 • ค่าแนะนำพนักงานใหม่

Executive Chef 2 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

10-03-2022

คุณสมบัติ

 • สัญชาติไทย อายุตั้งแต่ 35 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการเป็น Executive Chef/Sous Chef มาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี หรือ สำเร็จการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า และมีประสบการณ์ในการเป็น Executive Chef/Sous Chef มาแล้วไม่น้อยกว่า 10 ปี
 • สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งโปรแกรม MS EXCEL ได้ในระดับดี
 • สามารถทำงานวันเสาร์-อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้
 • สามารถทำงานได้ 6 วัน / สัปดาห์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • กำกับดูแลการบริหารงานประจำวันของครัวทั้งหมด
 • ควบคุมดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบ การเก็บรักษาวัตถุดิบ การเบิกของ และการตรวจเช็ค Inventory ของครัว
 • ควบคุมคุณภาพการปรุงอาหารและเครื่องดื่มที่ให้บริการให้ได้มาตรฐานและมีความสม่ำเสมอ
 • ควบคุมดูแลราคาต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มสำหรับเมนูประจำและเมนูงานเลี้ยงเฉพาะกลุ่ม โดยกำหนดปริมาณวัตถุดิบต่อเมนูอาหาร
 • กำกับดูแลด้านสุขอนามัยและความปลอดภัยของอุปกรณ์เครื่องมือในการปฏิบัติงานและพนักงานในสังกัดให้ได้มาตรฐานไม่น้อยกว่าระดับที่กฎหมายกำหนด
 • บูรณาการการบริหารจัดการครัวย่อยทั้งหมดในรูปแบบรวมศูนย์ภายใต้แนวคิดครัวหลัก (Main Kitchen) ตามมาตรฐานสากล
 • กำกับดูแลการจัดเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการครัว ต้นทุนอาหารเครื่องดื่ม และ Inventory ให้มีความทันสมัยและถูกต้อง สามารถนำข้อมูลไปวิเคราะห์ประมวลผลเพื่อใช้ในการพัฒนางานและปรับปรุงประสิทธิภาพประสิทธิผลในการทำงานได้จริง
 • จัดให้มีการพัฒนาทักษะความสามารถและการฝึกอบรมที่เหมาะสมให้แก่พนักงานด้านการครัวอย่างสม่ำเสมอ
 • ประเมินความเหมาะสมของเมนูที่จำหน่ายอยู่ในปัจจุบัน และพัฒนาเมนูใหม่โดยประสานงานกับฝ่ายขายและหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำแผนการปฏิบัติงาน แผนงบประมาณ และรายงานเชิงวิเคราะห์เสนอต่อผู้บริหารตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ , ของเยี่ยมไข้ , ของขวัญกรณีคลอดบุตร ตามนโยบายบริษัทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • บัตรเที่ยวสวนสยามในราคาพิเศษ
 • วันหยุดในเดือนเกิด
 • บัตร Cash Card 500 บาท / เดือน
 • โปรโมชั่นเติมเงิน  Cash Card  ในราคาพิเศษ
 • ค่าแนะนำพนักงานใหม่

 

Sale Executive 3 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

10-03-2022

คุณสมบัติ

 • มีประสบการณ์ด้านงานขายพื้นที่เช่า 2-3 ปี 
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา 
 • มีบุคลิกภาพดี มนุษย์สัมพันธ์ดี และรักงานขาย
 • มีความสามารถในการนำเสนองานขายและมีเทคนิคการจูงใจ
 • สามารถสร้างแรงจูงใจด้วยตนเองและมีทัศนคติที่ดีในการทำงาน

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการหาลูกค้ากลุ่มใหม่ วางแผนการขาย เพื่อขยายตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ
 • นำเสนอบริการและผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ให้กับกลุ่มเป้าหมาย
 • นำเสนอขายพื้นที่เช่า ทำสัญญาเช่า และการติดตามงานหลังการขาย
 • ดูแลการให้บริการก่อนและหลังการขายให้กับลูกค้ารายใหม่/ลูกค้าเดิมที่ดูแล เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและทำให้ ลูกค้าเกิดความพอใจสูงสุด 
 • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานเพื่อสรุปข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า / สถานการณ์ยอดขายเทียบกับเป้าหมาย/ปัญหาและแนวทางแก้ไข

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ , ของเยี่ยมไข้ , ของขวัญกรณีคลอดบุตร ตามนโยบายบริษัทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • บัตรเที่ยวสวนสยามในราคาพิเศษ
 • วันหยุดในเดือนเกิด
 • บัตร Cash Card 500 บาท / เดือน
 • โปรโมชั่นเติมเงิน  Cash Card  ในราคาพิเศษ
 • ค่าแนะนำพนักงานใหม่

เจ้าหน้าที่ควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม 2 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

10-03-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชาย หรือ เพศหญิง อายุ 28 ขึ้นไป
 • มีประสบการณ์ในงานต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มอย่างน้อย 2-3 ปี
 • จบวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบริหารจัดการหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Word, Excel, Internet และสามารถใช้สูตร หรือโปรแกรมเพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้ดียิ่งขึ้น

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • บริหาร และตรวจสอบยอดการสั่งซื้อวัตถุดิบให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
 • สำรวจราคาตลาด เพื่อควบคุมราคาต้นทุนสินค้าและวัตถุดิบ
 • วางแผน ควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์ของใช้
 • คำนวณต้นทุนอาหารและเครื่องดื่มแต่ละเมนู
 • ตรวจสุ่มเช็คจำนวนของอาหารและเครื่องดื่มในแต่ละห้องอาหาร และจุดขายอาหารอย่างน้อยเดือนละครั้ง
 • จัดทำรายงานวิเคราะห์ยอดขาย ต้นทุน กำไรขาดทุน และวัตถุดิบคงเหลือของอาหารและเครื่องดื่ม
 • ร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือและจัดทำรายงานทุกสิ้นเดือน
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ชุดฟอร์ม
 • ฝึกอบรม
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • โบนัสตามผลประกอบการ

เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ( Customer Care) 1 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

10-03-2022

คุณสมบัติ

 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ทางด้าน  Admin ตอบคำถามลูกค้าอย่างน้อย 1-2 ปี
 • มีความรู้ด้าน Social media และใช้งานได้อย่างคล่องแคล่ว ในทุกๆ แพลตฟอร์ม
 • มีทักษะการเขียน รวมถึงการใช้ภาษาไทยเพื่อการสื่อสารระดับดี มีความรู้ในการเลือกใช้ภาษา
 • มีความสามารถในการตัดต่อและแก้ไขภาพ, วีดิโอ หรือกราฟิก จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานบริการ มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่ ทำงานเป็นทีมได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • รับผิดชอบในการตอบคำถาม (Admin) ช่องทาง Facebook Page (หน้า Wall, Messenger), Line Official, Email Customer Service
 • จัดทำรายงานสรุปผลช่องทาง Facebook Page (หน้า Wall, Messenger), Line Official, Email Customer Service  ประจำวัน
 • ดำเนินการและประสานงานในการรับเรื่องร้องเรียน ให้กับหน่วยงานต่างๆ เพื่อแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้าได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด
 • ติดตามและจัดทำรายงานข้อมูลคู่แข่งประจำเดือน
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ , ของเยี่ยมไข้ , ของขวัญกรณีคลอดบุตร ตามนโยบายบริษัทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • บัตรเที่ยวสวนสยามในราคาพิเศษ
 • วันหยุดในเดือนเกิด
 • บัตร Cash Card 500 บาท / เดือน
 • โปรโมชั่นเติมเงิน  Cash Card  ในราคาพิเศษ
 • ค่าแนะนำพนักงานใหม่

 

เจ้าหน้าที่บริหารงานลูกค้า (Account Executive) 1 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

10-03-2022

คุณสมบัติ

 • จบวุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง
 •  มีประสบการณ์ติดต่อกลุ่มลูกค้าบริษัท หรือ มีประสบการณ์งานขาย/AE ในธุรกิจบริการ หรือ อื่นๆ อย่างน้อย 3-5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีใจรักงานขาย มีบุคลิกภาพและมนุษย์สัมพันธ์ดี ชอบการเรียนรู้สิ่งใหม่
 • มีภาวะผู้นำ มีความกระตือรือร้นและใส่ใจในรายละเอียด
 • มีทักษะการเจรจา สื่อสาร & Excellent Presenting ที่ดี
 • มีความสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และทำงานภายใต้ความกดดันได้เป็นอย่างดี

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • เป็นผู้รับผิดชอบหลักในการสรรหา Sponsor เจ้าใหม่ เพื่อสร้างยอดขายในส่วนของงานสื่อโฆษณาภายในสวนสนุก
 • วางแผนและกลยุทธ์การขายร่วมกับทีมพร้อมนำเสนอแผนให้กับผู้บริหาร
 • รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้
 • จัดทำ Presentation และเอกสารต่างๆ ที่จำเป็นเพื่อการนำเสนอภาพลักษณ์ที่ดีขององค์กร
 • เป็นผู้ติดต่อประสานงานระหว่าง Sponsor และหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร
 • จัดทำรายงานยอดขายสินค้า Sponsor, ผลงาน Event ต่างๆ ประจำเดือน, สรุปข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า / สถานการณ์ยอดขายเทียบกับเป้าหมาย
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ , ของเยี่ยมไข้ , ของขวัญกรณีคลอดบุตร ตามนโยบายบริษัทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • บัตรเที่ยวสวนสยามในราคาพิเศษ
 • วันหยุดในเดือนเกิด
 • บัตร Cash Card 500 บาท / เดือน
 • โปรโมชั่นเติมเงิน  Cash Card  ในราคาพิเศษ
 • ค่าแนะนำพนักงานใหม่

 

Product Manager 2 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

10-03-2022

คุณสมบัติ

 • Bachelor’s degree in related discipline required: Master’s degree preferred.
 • Minimum 3-5 years experience in marketing, preferably within service industry.
 • Proven ability to work independently and lead multiple tasks efficiently and effectively.
 •  Possess a high level of interpersonal and communication skills.
 • Possess an excellent command of professional presentation skills.
 • Self-motivated and be able to work and lead effectively in a team environment.
 • Computer literate and able to learn proprietary software applications

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • Working closely with marketing team to develop marketing plans and programs for each product/service, directing promotional support across all platforms.
 • Provides short- and long-term market forecasts and reports by directing market research collection, analysis, and interpretation of market data.
 •  Influences present and future products/services by determining and evaluating current and future market trends.
 • Completes marketing department operational requirements by scheduling and assigning employees; following up on work results.
 • Achieves financial objectives by preparing an annual budget; scheduling expenditures; analyzing variances; initiating corrective actions.
 • Working closely with Marketing Team to determines communications strategy and execute programs to deliver communications objectives throughout the organization.
 • Responsible for the planning and implementing of activities/events to support marketing campaigns.

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม

 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ , ของเยี่ยมไข้ , ของขวัญกรณีคลอดบุตร ตามนโยบายบริษัทฯ
 • ชุดยูนิฟอร์ม
 • บัตรเที่ยวสวนสยามในราคาพิเศษ
 • วันหยุดในเดือนเกิด
 • บัตร Cash Card 500 บาท / เดือน
 • โปรโมชั่นเติมเงิน  Cash Card  ในราคาพิเศษ
 • ค่าแนะนำพนักงานใหม่

สนใจติดต่อสมัครงานได้ด้วยตัวเองได้ที่

จุดประชาสัมพันธ์ ทางเข้าสยามอะเมซิ่งพาร์ค ทะเล-กรุงเทพฯ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.00 - 15.00 น.
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด 203 ถนนสวนสยาม แขวง / เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

หรือ

ติดต่อ คุณแอน 02-919-7200 ต่อ 227 หรือ 091-229-0659
โทร : 0-2919-7200 ต่อ 216,227,254
E-mail : recruit@siamamazingpark.com