• Menu

ร่วมงานกับเรา

สมัครด้วยตนเอง หรือจัดส่งเอกสารมาที่ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด เลขที่ 203 ถนนสวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กทม. 10230

โทร. 0-2919-7200 ต่อ 227, 216, 254
E-mail : recruit@siamamazingpark.com
เปิดรับสมัครงานทุกวัน 10.00 น. - 15.00 น.


วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรไฟฟ้า 9 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

12-01-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชายอายุ 27 ปี ขึ้นไป
 • จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมเครื่องกล วิศวกรรมไฟฟ้า หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปี
 • สามารถใช้โปรแกรม AutoCAD / Sketchup / Solid work
 • มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมเครื่องกล หรือวิศวกรรมไฟฟ้า ระดับภาคีวิศวกรขึ้นไป

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ตรวจสอบและพิจารณาข้อเสนอ แบบรูป และรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawing) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (As-Built Drawing) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง
 • ควบคุมดูแลงบประมาณ และจัดทำแผนงาน โครงการด้านวิศวกรรม เพื่อนำเสนอฝ่ายบริหาร
 • ตรวจสอบควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา แบบรูป รายละเอียด (Specifications) และรายการที่ได้อนุมัติจากโครงการแล้ว
 • ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับจ้าง ก่อสร้าง ติดตั้ง ปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง
 • ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อมูลเพื่อการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างและรายการเทียบเท่าจากผู้รับจ้างก่อสร้าง
 • แก้ไขปัญหาหน้างาน / ประสานงานกับผู้รับเหมา และรายงานความคืบหน้าต่อผู้บังคับบัญชา
 • ติดตาม วางแผนงานการซ่อมบำรุง การปฏิบัติงาน ให้กับผู้บังคับบัญชาทราบ
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ชุดฟอร์ม
 • ฝึกอบรม
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • โบนัสตามผลประกอบการ

IT Technical Support 1 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

12-01-2022

คุณสมบัติ

 • เพศ ชาย อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ (หากมีประกาศนียบัตรวิชาชีพด้านไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ)
 • มีประสบการณ์ 2 - 3 ปี ด้าน IT Application
 • สามารถเข้าใจและใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสารได้ในระดับดี
 • สามารถทำงาน 6 วัน / สัปดาห์ และสามารถทำงานในวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ปฏิบัติหน้าที่ Help Desk ดูแล Computer Hardware รวมถึงระบบ IT Network, Server, CCTV, VOIP, POS ให้ใช้งานได้เป็นปกติอยู่เสมอ
 • ดูแลการสำรองข้อมูล (Database Backup) ของ Application ต่างๆ อาทิ Ticketing & Access Control, Cash Card, CCTV ให้เป็นปกติ
 • อัพเดททะเบียนทรัพย์สินด้าน IT ของบริษัททั้งซอฟท์แวร์และฮาร์ดแวร์ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ              
 • อัพเดท IT Service Log ให้มีข้อมูลที่ทันสมัยอยู่เสมอ                                                      
 • ปฏิบัติหน้าที่สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย     

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ชุดฟอร์ม
 • ฝึกอบรม
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • โบนัสตามผลประกอบการ

ช่างอิเล็กทรอนิกส์ 4 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

12-01-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.  ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีประสบการณ์ด้านซ่อมวงจรต่างๆ อาทิเช่น ทีวี เครื่องเสียง
 • ร่างกายแข็งแรง มีคนค้ำประกันการทำงาน
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน  วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ซ่อมบำรุงงานด้านอิเล็กทรอนิกส์
 • ซ่อมบำรุงตามระยะเวลาวางแผนการตรวจสอบ
 • ซ่อมคอม ซ่อมทีวี ซ่อมเครื่องขยายเสียง ซ่อมลำโพง อื่นๆ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ชุดฟอร์ม
 • ฝึกอบรม
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • โบนัสตามผลประกอบการ

ช่างซ่อมบำรุงเครื่องเล่น 5 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

12-01-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช. ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • มีความรู้ความสามารถและสามารถซ่อม PLC
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน  วันหยุดนักขัตฤกษ์

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ติดตั้ง ประกอบ เครื่องเล่นตัวใหม่
 • ตรวจเช็คช่อมบำรุงเครื่องเล่น
 • งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ชุดฟอร์ม
 • ฝึกอบรม
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • โบนัสตามผลประกอบการ

ช่างยนต์ 5 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

12-01-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 35 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ปวช.สายช่างยนต์,ช่างกล  ขึ้นไป หรือมีประสบการณ์โดยตรงไม่น้อยกว่า 1 ปี
 • ร่างกายแข็งแรง มีคนค้ำประกันการทำงาน
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน  วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ซ่อมบำรุงด้านเครื่องยนต์รถยนต์
 • ดูแลระบบเครื่องยนต์/เครื่องจักร
 • งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ชุดฟอร์ม
 • ฝึกอบรม
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • โบนัสตามผลประกอบการ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย (RANGER) 8 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

12-01-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชาย อายุ 20 – 40 ปีขึ้นไป  ผ่านเกณฑ์ทหารหรือเรียน ร.ด.
 • วุฒิ ม.3 ขึ้นไป  
 • สามารถทำงานเป็นกะได้ 
 • ร่างกายแข็งแรง รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน  วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลงานด้านความปลอดภัยในสวนสนุกและบริเวณโดยรอบ 
 • ดูแลงานด้านอัคคีภัย
 • ดูแลระงับเหตุฉุกเฉิน 
 • ดูแลงานด้านจราจร
 • งานที่ได้รับมอบหมายต่างๆ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ชุดฟอร์ม
 • ฝึกอบรม
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • โบนัสตามผลประกอบการ

พนักงานควบคุมเครื่องเล่น(สวนสนุก) 20 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

12-01-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / หญิง อายุ 18 – 35 ปี
 • วุฒิ ม.6 หรือ ปวช. ขึ้นไป
 • บุคคลิกดี หน้าตายิ้มแย้ม ร่างกายแข็งแรง 
 • รักงานบริการ สามารถทำงาน 6 วัน ต่อสัปดาห์และทำงานใน วันหยุดนักขัตฤกษ์ได้ และสามารถทำงานกลางแจ้งได้

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดูแลควบคุมเครื่องเล่นและทำความสะอาดเครื่องเล่นขณะเปิดให้บริการ
 • ดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้ใช้บริการ
 • งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ชุดฟอร์ม
 • ฝึกอบรม
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • โบนัสตามผลประกอบการ

ช่างสี 2 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

12-01-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง อายุ 20 ปีขึ้นไป
 • วุฒิ ป.6 ขึ้นไป
 • สามารถทำงานที่สูงได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ด้านช่างทาสีจะพิจารณาพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ทาสีอาคารภายในภายนอก
 • ทาสีเครื่องเล่นและสวนน้ำ
 • งานสีอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายต่างๆ

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ชุดฟอร์ม
 • ฝึกอบรม
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • โบนัสตามผลประกอบการ

เจ้าหน้าที่ธุรการซ่อมบำรุง 3 ตำแหน่ง

วันที่เปิดรับสมัคร

12-01-2022

คุณสมบัติ

 • เพศชาย / เพศหญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • จบวุฒิ การศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไป ทุกสาขา
 • สามารถใช้ MS OFFICE ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • จัดเก็บ บันทึกประวัติการซ่อมบำรุงเครื่องจักร รายการตรวจเช็คเครื่องเล่นประจำวันลงระบบ
 • ออกใบแจ้งซ่อม ใบขอซื้อสินค้า จากระบบ
 • ทำ Report รายสัปดาห์ และ รายเดือน
 • บันทึกข้อมูลการใช้บริการเครื่องเล่นลงระบบ
 • บันทึกข้อมูลค่าน้ำ และข้อมูลอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร
 • งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาประสานงานภายใน และ ภายนอกองค์กร

สวัสดิการ

 • ประกันสังคม
 • วันหยุดพักผ่อนประจำปี
 • วันลากิจ
 • ชุดฟอร์ม
 • ฝึกอบรม
 • สิทธิพาญาติ/เพื่อนเที่ยวสวนสยาม
 • โบนัสตามผลประกอบการ

สนใจติดต่อสมัครงานได้ด้วยตัวเองได้ที่

จุดประชาสัมพันธ์ ทางเข้าสยามอะเมซิ่งพาร์ค ทะเล-กรุงเทพฯ วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 10.00 - 15.00 น.
บริษัท สยามพาร์ค บางกอก จำกัด 203 ถนนสวนสยาม แขวง / เขต คันนายาว กรุงเทพมหานคร 10230

หรือ

ติดต่อ คุณแอน 02-919-7200 ต่อ 227 หรือ 091-229-0659
โทร : 0-2919-7200 ต่อ 216,227,254
E-mail : recruit@siamamazingpark.com